top

 

 

      .

.

     

.

      :

- .

2- ȡ .

3- .

4- .

5- .

     : . :

     () .

    () ɡ   .

    .

 

top

 

 

    :

                 :

  (1) (.) : : .

                      .

  (2) (:) : ǡ :

            1- : : "

               " .

            2- : :     .

            3- : : .

            4- : : ..

            5- : : .

  (3) () : :

            1- : .

            2- .  

                  .

  (4) (): :

          1- : ( ) .

          2- : () () .    

          3- ǡ :     

              ().

          4- : ().

  (5) " ": : : :" : ". .

  (6) (--): : - - .

- - .

  (7) (!): . ! !

! ! ! !

  (8) (): : ߿ ߿

  (9) (...): ȡ :

          1- : "      

              ... ".

          2- : " ... ".

 

 

(1)- :

1- - - : " ! ".

2-

3- : " : ...".

4- :

       .
       : .

5-   1404 (1984 ).

6- - - :

     : "

    "

     . : "

    ". : " ". : " ". ( )..

 
 

(2)- :

1-

    

      

2-

         

3-

 

 

(3)- :

1- .

2- .

3- .

4- .

5- .

6- .

7- .

8- .

 

 

 

(4)- :

1- .

2- .

3- .

4- .

5- .

 

 

 

(5)- :

 

: : : ! ! : .

: : . .

 

top

 

 

    . :

1-   :    ( - ).

2- :  ( - ).

3-   :    ( - ).

          ( - - - )

          (-).

4-   : ( - ).

          ( - ). ( - )

          " " ().

5-     : () ( = )

           ( ) : = =.
           ( ~ ) ( )
           : ޡ ӡ .
6-   : ( - )
           : () (). ().
           : ()

          ().

7- : ( ~ ) .

         . .

 

 

()- :

1- .

2- .

3- : .

   4- . : : . :         .

 
 

()- :

1- ǿ

2- .

3-

4- .

5- ȿ

6-

7- .

 
 

()-

. . . . . : { ...} (: 13).   

    

()- :

. . . . .        . . . .

 

 

top

 

 

   : . : - - - - .

          : .

   : . : . .

. . .

          : .

          .

 

 

(1)- .

      :

1- .

2- .

3- : { . }(: 46).

4- : { . . . . } (: -7).

5- : " ݡ ... " .

6- : ɡ ɡ .

7- .

 
 

(2)- .

 
 

(3)- .

 
 

(4)- :

 

     . ݡ ߡ . .

  

top

 

 

     : ().

       : () ǡ : "

                : - - - -

     : :

1_   : . . .

2_   : ( )

      ( ) ( ) ( ) ( ).

3_   () () .

 

 

(1)_ :

    1- .

    .

    .

2-

3-

 
 

(2)_ :

- ɿ               2 -

3- .                    4 - .

5- .            6 -

7-                  8 - .

9-            10- ɿ

11-           12- .

 
 

(3)_ :

:

 
 
 

(4) :-

    .

 

 

top

 

 

  : ().

   : () .

: :

(1) : .

(2) : .

(3) ɡ : .

 

 

(1)_ :

1 -   .

2 -   .

3 -   .

4 -   .

5 -   .

6 -   .

7 -   .

8 -   .

9 -  

10 -  

 
 

(2) .

 
 

(3) :

 

 

 

  : . : . . : . :

: :" "

 

top

 

 

( )

 

      ( ) ( ) : : ( ).

 

 

(1)_ :

      - - - - - - - .

 
 

(2)_ :

     1- : .

     2- : {    } (: 7).

      
 
 

()

 

      () () ء : . +   =   . () .

     () () : +   =  . +   =  .

      . .

 

 

(1)_ ǡ

     :

- .               - .

....     ......     .....     .....

 
 

(2)_ ɡ :

.       .     .     .     .   .    .     .     .

.   .    .   .   .     .    .   .

 
 

(3)_ :

1 - .

2 - .

3 - .

4 - .

5 - .

6 - .

7 - .

8 - .

9 - .

10 -

 

(4) :

  . . : .

 

 

top

 

 

()

()

 

 

 

 

()

   

        : :

                 . .

      :

(1)_ ϡ : . .

(2)_ : .

     .

(3)_ : .

(4)_ " " : .

(5)_ : ɡ ġ ɡ .

     :

(1)_ " " .

(2)_ :

1- . : .

2- : .

(3)_ ߡ : ѡ .

       : () () : . .

 

 

(1)- :

1- : ߿

2- : .

3- .

4- .

5- .

 
 

(2)- :

1- .

2- .

3-

4- .

5- .

 
 

(3) .

 
 

(4)

 
 

(5)

 
 

 

 

()

   

 : :                  .

:

(1)- : . . .

(2)- () : () . . . . .

      :   ( )                  : . : . .

 

 

()- :

1-

2- .

3-

4- .

5- .

 
 

()- :

1- .

2-

3- : .

4-

5- : .

6- .

7- .

8- .

9- .

10- .

 
 

()- .

 
 

()-

1- .

2- .

 
 

()- :

 

  : : . : { ɡ }(1)

  .

  : ǡ ǡ .

 

 


 (1) : 125

top

 

 

    : .

        :   :    :

()-      :

:

- ǡ : ǡ ǡ .

2- ǡ : ǡ ǡ .

3- : ǡ ǡ ǡ .

4- : ǡ ǡ .

()- :

:

1- ǡ : ǡ ǡ .

2- : ǡ ǡ .        : "" "".

()- :

" " : ǡ .

 
 

 

(1)- .

 
 

(2)- .

 
 

(3)- : - - - - .

 
 

(4)- :

  ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

 
 

       :    :    :

()- :

:

1- : .

2- : .

3- : .

4- :

(= )

()- :

:

1- : .

2- : .

()- :

: .

: " " "" ǡ     

    :

: : / .

 

 

(1) :

1- : " " .

2-

3- .

4- .

5- .

6-

7-

8- :

9-

10- .

11- ""

12-

 
 

(2) :

    .

 
 

(3) .

 
 

(4) "" ǿ

 
 

(5) :

    

: . ǡ .

. .

  

top

 

 

()

 

- : ǡ ǡ .

- "".

- () .

- .

- "" : .

 

  ()

 

- " " ʡ ޡ .

   - : ǡ ǡ

   - " ".

   - " " " ".

 

 
 

() 1- .

2- " " .

3- " " .

4- :

        ǡ ɡ ߡ .

5- ()

6- ()

7- "" :

         -  

       -  

       -  

8- :

  - :

 

 - ""

 - () .................... .

 
 

() 1- :

       ʡ .

2- .

3- .

4- () . .

5- : :

 
 

() .

     . ɡ . . . . ǡ á ȡ : . . . . . .   .

( )